Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Investicije in obnove
Financiranje gradnje
Stroški gradnje
Nosilci nalog
Priprava državnih prostorskih načrtov
Zgrajene AC in HC
AC in HC v gradnji
Draženci - Gruškovje
Tretja razvojna os
Upravljanje in vzdrževanje AC in HC
Obnovitvena dela
Objekti na AC in HC
Avtocestne zanimivosti
Prometne obremenitve
Varstvo okolja
EU sofinancira
 

Draženci - Gruškovje


 
 
Avtocesta Draženci – MMP Gruškovje bo v prvi vrsti izboljšala kvaliteto življenja ljudi, zvišala prometno varnost, prevzela daljinski in velik del mednarodnega prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci – Jurovci – Gruškovje, saj predstavlja pomembno povezavo med dvema mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje.
 


Aktivnosti v zvezi z gradnjo odseka

Podlaga za izvajanje aktivnosti je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje (Ur. l. RS št. 75/2010), ki jo je sprejela Vlada RS (Ur.l. RS , št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010) in Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (Ur. l. RS št. 56/2012), ki jo je sprejela Vlada RS (Ur. l. RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012. Na podlag uredbe o DPN je bil izdelan projekt PGD (oktober 2011). Okoljevarstveno soglasje je bilo izdano s strani ARSO septembra 2012. Končano je odkupovanje zemljišč za potrebe gradnje. Odkupljenih je bilo tudi vseh 31 objektov, ki jih je potrebno porušiti. Projekt za izvedbo PZI je dokončan, vsa pogodbena dela so bila dokončana do konca septembra 2014. Izdelan in potrjen je bil investicijski program, ki ga je Uprava DARS d.d. potrdila 4. junija 2014. Sklep o potrditvi investicije je bil podpisan s strani Ministrstva za infrastrukturo 19. novembra 2014. Gradbeno dovoljenje za 1. etapo AC do km 7,25 in za del 2. etape je bilo pridobljeno 25. avgusta 2014, za 2. etapo AC do km 13,03 pa 15. maja 2015.Potek gradnje odseka in osnovni podatki

Obravnavan avtocestni odsek ima na začetnem delu predvideno enako projektno hitrostjo 130 km/h kot predhodni že zgrajen avtocestni odsek Slivnica – Draženci, na katerega se navezuje. V nadaljevanju avtocestnega odseka, od priključka Zakl do MMP Gruškovje, bo projektna hitrost 110 km/h. Najmanjši uporabljeni horizontalni radij na začetnem delu bo Rmin = 900 m, v nadaljevanju pa Rmin = 750 m. Maksimalni uporabljeni vzdolžni sklon pri »Pobočni varianti« bo 2,5 %, medtem ko je pri »Dolinski varianti« manjši. Skupna trasa avtoceste poteka v smeri sever - jug, najprej po ravninskem delu Ptujskega polja, nato pa po razmeroma široki dolini potoka Rogatnica (širina ca. 300 m) skozi haloške griče. Na skupnem poteku variant so načrtovani priključka »Lancova vas« in »Podlehnik«, oskrbni center »Podlehnik«, cestninska postaja »Podlehnik« ter deviacije regionalnih in lokalnih cest. Od vasi Stanošina se dolina proti jugu začne postopoma zoževati. Dolina Rogatnice postane zelo ozka. Tu je trasa načrtovana v dveh variantah, zato je ena trasa speljana po dolinskem dnu po obstoječi glavni cesti G-I-9, druga pa pobočju gričev, ki obdajajo dolino. Na tem delu je na obeh variantah načrtovan priključek »Zakl« ter deviacije regionalne in lokalnih cest.

Prospekt Draženci - Gruškovje
   
S klikom na sliko se vam bo odprlo novo okno (pregledovalnik), v katerem lahko z gumbi (-/+) sliki spreminjate velikost in si ogledujete prospekt. Povečano sliko lahko pregledujete tako, da kliknete z levim gumbom miške na modri kvadrat v levem zgornjem kotu in ga pomikate po manjšem prikazu ter nato izpustite in izostrite del slike, ki vas podrobneje zanima. 
 Prospekt Draženci_Gruškovje 2015.pdf (4179 kB)

Dolžina znaša 13,03 km, gradil pa se bo na trasi sedanje glavne ceste G 1-9, ki se v celoti ukine. V sklopu investicije bo grajena vzporedna regionalna cesta v dolžini 13,9 km, ki bo vršila funkcijo povezovalne ceste med kraji ob trasi AC in kot dostop do okoliških zemljišč ter nadomešča staro glavno cesto G 1-9. V sklopu AC se bodo gradili tudi trije novi AC priključki: Lancova vas, Podlehnik in Zakl.

Gradnja bo predvidoma potekala od avgusta 2015 do konca leta 2018. Potekala bo v dveh etapah:
 1. etapa poteka od km AC 0+000 do km 7+260, skupaj z nekaterimi deli, potrebnimi za pravočasen začetek del 2. etape. Rok izvedbe je 28 mesecev.
 2. etapa poteka od km AC 7+260 do km 13+031. Rok izvedbe je 32 mesecev.
Gradnja posamezne etape avtoceste pa bo potekala v več fazah, in sicer:
 1. faza – dograditev obstoječe glavne ceste - izgradnja polovice AC, promet bo nemoteno potekal po obstoječi glavni cesti. Izvedejo se vsa križanja preko nove AC (nadvozi, podvozi, mostovi) v polni širini za zagotavljanje prečnega prometa preko današnje glavne ceste;
 2. faza – preusmeritev prometa na novo izgrajeno polovico AC in dograditev druge polovice AC, promet poteka po polovici nove avtoceste.
Na novo bodo zgrajeni naslednji premostitveni in podporni objekti:
 • 7 nadvozov
 • 3 podvozi
 • 2 podhoda (podhod za kolesarje in pešce in podhod za živali)
 • 9 avtocestnih in 15 mostov na deviacijah
 • predor Log (dolžina 105 m)
 • 28 opornih in 3 podporne konstrukcije
 • 23 prepustov pravokotnih in 44 prepustov okroglih prerezov


“”   Prva etapa, nekaj več kot 7 km štiripasovnice med Draženci in Podlehnikom, je bila predana prometu 22. novembra 2017 (več na tej povezavi). Preostalih nekaj manj kot 6 km avtoceste do mejnega prehoda Gruškovje bo dograjenih in predanih prometu predvidoma jeseni 2018. 


Osnovni podatki o predoru Log:

Desna cev:
Dolžina predora: 105,66 m
Dolžina portalov: 43,19 m
Galerij S in J: 75,59 m
Skupna dolžina: 224,44 m

Leva cev:
Dolžina predora: 104,26 m
Dolžina portalov: 42,70 m
Skupna dolžina: 146,96 m

Prerez (NPP): 12,20 m
Max. višina nadkritja: 34,00 m
Ocenjena investicijska vrednost projekta

Ocenjena investicijska vrednost skupno 13,03 kilometrov dolgega odseka avtoceste (vključuje projektiranje, odkupe zemljišč, gradnjo…) znaša - skupaj z vzporedno regionalno cesto in deviacijami - 194,55 milijona evrov brez DDV oz. 245,39 milijona evrov z DDV in stroški financiranja

Naložba se bo financirala iz:
 • lastnih sredstev investitorja DARS d.d.;
 • TEN-T sredstev EU: sofinanciranje dela stroškov izdelave prostorske dokumentacije in PGD ter PZI projektov;
 • sredstev kohezijskega sklada EU: Sofinanciranje projekta s sredstvi evropskega kohezijskega sklada je predlagano v okviru prednostne naložbe Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020;
 • kredita EIB.


Pravno obvestilo:
Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.


 


Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje  (24.9.2010)
EU bo namenila dva milijona evrov za izdelavo projekta pridobitve gradbenega dovoljena za avtocesto Draženci-Gruškovje (13.5.2011)
Prve aktivnosti na bodočem avtocestnem odseku Draženci–Gruškovje (12.11.2013)
Bruselj bo sofinanciral izdelavo projekta za zgraditev avtoceste Draženci-Gruškovje (18.12.2013)
Za avtocesto med Draženci in Gruškovjem vložen zahtevek za gradbeno dovoljenje (30.5.2014)
DARS pridobil gradbeno dovoljenje za AC odsek Draženci – MMP Gruškovje (26.8.2014)
Minister za infrastrukturo si je ogledal bodočo traso avtocestnega odseka Draženci Gruškovje (23.10.2014)
Odpiranje ponudb za izgradnjo 1. etape AC odseka Draženci - MMP Gruškovje (24.2.2015)
Z zavrnitvijo zahtevka za revizijo se projekt izgradnje odseka Draženci Gruškovje nadaljuje (9.4.2015)
Nadzorni svet podal predhodno soglasje k sklenitvi posla za odsek Draženci Gruškovje (21.5.2015)
Izbran izvajalec za gradnjo odseka Draženci Gruškovje (26.5.2015)
Objavljen javni razpis za izvedbo gradnje 2.a etape AC Draženci - MMP Gruškovje (2.6.2015)
Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del na AC odseku Draženci Gruškovje (15.7.2015)
Podpis pogodbe za izvedbo gradbenih del na AC odseku Draženci Gruškovje (13.8.2015) 
Dars pričel z gradnjo zadnjega dela avtocestnega križa (9.10.2015) 
Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo, vložen s strani SGP Pomgrad d.d. in zahtevek za revizijo, vložen s strani GP Krk d.d., v postopku oddaje javenga naročila za izbor izvajalca za izgradnjo 2.a etape odseka Draženci - Gruškovje  (15.1.2016)
O poteku gradnje odseka Draženci Gruškovje tudi Vlada RS (10.3.2016)
Odobrena evropska sredstva za izgradnjo AC odseka Draženci – MMP Gruškovje (8.4.2016)
S podpisom pogodbe pričetek izgradnje 2.a etape avtoceste Draženci – MMP Gruškovje  (25.4.2016)
Odprta info točka ob odseku Draženci Gruškovje  (18.5.2016)
Nov most čez potok Polskava odprt, s pospešeno gradnjo nadvozov in podvozov do večje pretočnosti in varnosti pri prečkanju ceste Draženci Gruškovje  (14.7.2016) 
Preusmeritev prometa na del novozgrajene polovice avtoceste Draženci - Gruškovje (28.9.2016)
Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d. (3.10.2016)
Graditelj podravskega avtocestnega odseka prebil prvo cev predora Log  (17.11.2016)
Na podravski avtocesti med Draženci in Podlehnikom že po novozgrajeni polovici avtoceste (19.12.2016)
Izognite se poletnim zastojem na koncu podravske avtoceste (16.6.2017)
Podravski avtocestni krak bogatejši za 7,3 km sodobne štiripasovnice (22.11.2017)

 

 


 

 
 

INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri